ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​២​០​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០២៣​ - ឯកឧត្ដម​ សុខ​ សូកេន​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ បាន​​ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំផ្ទៃក្នុង​ ជា​មួយ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ក្រសួង​​​ និងក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ដេីម្បី​ពិភាក្សាការងារ​​អំពីវឌ្ឍនភាព​នៃការរៀបចំ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែសម្រួលគោលនយោបាយទេសចរណ៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង ចីរភាព និងបរិយាបន្ន ឈានទៅសម្រេចឱ្យបានចក្ខុវិស័យរួមក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងវឌ្ឍនភាពសង្គម។

Phnom Penh, October 20, 2023 - His Excellency Mr. SOK Soken, Minister of Tourism, chaired an internal meeting with the Ministry's leaders and the tourism policy drafting team. The purpose of this meeting was to have a focus discussion about recalibrating, adjusting, and advancing the tourism policies. Our policy objective is to promote and grow a competitive, sustainable, and inclusive tourism sector, ultimately achieving a shared vision of economic prosperity and societal progress.

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.