កម្ពុជា​ ព្រះ​រាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈពីទឹកដីអង្គរ

(ខេត្តសៀមរាប)៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ មានព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅលើទឹកនៃខេត្តសៀមរាប នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត គឺព្រះអាទិត្យរះចំពីក្រោយកំពូលកណ្តាលប្រាសាទអង្គរក្នុងថ្ងៃសមរាត្រី (Equinox) ដែលយប់និងថ្ងៃមានពេលស្មើគ្នា។
ក្នុងនោះដែរមានភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិបានមកទស្សនា ព្រមទាំង
ផ្តិតរូបភាពនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រមាណជាងបីរយនាក់។
សូមបញ្ចាក់ដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងលើទឹកដីអង្គររយៈពេល
២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ គឺនៅថ្ងៃទី២០ ២១ ២២ ខែមីនា និងខែកញ្ញា។