ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២០ ​ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងបាន​ពិភាក្សា​ការងារ​អំពី​កិច្ច​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ ដើម្បីជំរុញការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​គោលដៅទេសចរណ៍សក្តានុពលរបស់កម្ពុជា។

Phnom Penh, October 20, 2023 - His Excellency Mr. SOK Soken, Minister of Tourism, warmly welcomed His Excellency Dr. SOK Touch to discuss potential cooperation with the Ministry of Tourism in promoting potential tourist destinations.

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.