រដ្ឋាភិបាលស្វីស បន្តគាំទ្រកិច្ចសហការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៥!

(ភ្នំពេញ) ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម នី ផល្លី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការស្វីសក្នុងតំបន់មេគង្គសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២-២០២៥ (Swiss Mekong Regional Cooperation Program 2022-2025) ដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) និងទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC) ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖
១. អង្គប្រជុំបានឯកភាពលើសំណើរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដែលកំពុងអនុវត្ត និងក្នុងផែនការឆ្នាំ២០២០-២០២៥ សំដៅប្រែក្លាយទៅជាផលិតផលកសិ-ទេសចរណ៍ (Agro-Tourism) ដែលផ្តល់តម្លៃបន្ថែមដល់ផលិតផលកសិកម្ម និងជំរុញការភិវឌ្ឍន៍ការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍។
២. អង្គប្រជុំបានឯកភាពដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពគាំទ្របន្ថែមដល់ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងដំណើរការកសាងក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ សម្រាប់កម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀត ដោយកន្លងមកបានគាំទ្រការកសាងគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្រិត២ វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ១ ដើម្បីជំរុញការបណ្តុះបណ្តាល និងវាយតម្លៃអោយមានសង្គតិភាព និងអាចបើកច្រកសិក្សាពេញមួយជីវិតដល់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។
៣. អង្គប្រជុំជាពិសេសភាគីស្វីសបានឯកភាព និងកំពុងរៀបចំការសិក្សាលើគម្រោងគាំទ្របន្ថែមដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍នៅតំបន់ភូមិភាគឦសាន្ត ក្រៅពីការគាំទ្រលើការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញក្នុងសហគមន៍ដែលបានជួយកន្លងមក។
៤. អង្គប្រជុំបានគាំទ្រ និងលើកពីភាពចាំបាច់ក្នុងការជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ក្នុងដំណាក់កាលនៃការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងស្របតាមបរិបទឧស្សាហកម្ម ៤.០។
សូមរំលឹកផងដែរថា កន្លងមកតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (SDC) ក្រសួងទេសចរណ៍បានសម្រេចនូវលទ្ធផលការងារសំខាន់ៗរួមមាន៖ (១) បណ្តុះបណ្តាល និងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោល និងអ្នកវាយតម្លៃបង្គោលជាតិចំនួន ៩១រូប (២) បណ្តុះបណ្តាលយុវជនបាត់បង់ឱកាសអោយចាប់យកជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពេញម៉ោង (Full-time VET) ចំនួន ១៦០រូប (ស្រី៦០រូប) (៣) បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញទេសចរណ៍កំពុងបម្រើការងារ ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុង (In-House training) ចំនួន ៣៨៩រូប (ស្រី២០០រូប) (៤) បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ផ្ទាល់តាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ និងសហគមន៍ទេសចរណ៍ ក្នុងទម្រង់ហ្វឹកហាត់ការងារ (Hospitality Coaching Program) ចំនួន ៤៨០រូប (៥) ចូលរួមពង្រឹងយន្តការវាយតម្លៃការសិក្សាពីមុន (Recognition of Prior Learning) ដោយបានវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់ជំនាញទេសចរណ៍ចំនួន ១.១៦៧រូប (ស្រី ៥៦១រូប) (៦) ធ្វើការកែសម្រួលកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអាស៊ាន មកជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជា (HoKa) ដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង (៧) ជំរុញការបណ្តាលបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ AJAR Cloud LMS ដល់សិក្ខាកាមចំនួន ២៥០រូប ដែលកំពុងសម្រាក និងឈប់ពីការងារដោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ- ១៩។

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.