វេទិកាជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១ បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដោយសម្រេចដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍

វេទិកាជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១ បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដោយសម្រេចដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍

វេទិកាជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១ បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដោយសម្រេចដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី១ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍។

ដូចមានឯកសារជូនភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖