វេទិកាអន្តរជាតិស្តីពីវិស័យទេសចរណ៍វៃឆ្លាតនៅកម្ពុជា

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផែ្នកអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម (UNIDO) ប្រចាំកម្ពុជា និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នឹងរៀបចំ “វេទិកាអន្តរជាតិស្តីពីវិស័យទេសចរណ៍វៃឆ្លាតនៅកម្ពុជា” (International Forum on Smart Tourism in Cambodia) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទីរសៀល នៅ Factory Phnom Penh។
ចង់ដឹងថា «វិស័យទេសចរណ៍វៃឆ្លាត» គឺជាអ្វី? ហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា?
សូមចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមពីចម្ងាយតាមអនឡាញ (virtual participation) តាមរយៈតំណភ្ជាប់ https://bit.ly/39hvMlW
“International Forum on Smart Tourism in Cambodia”
The Ministry of Tourism and AFD in collaboration with UNIDO and Cambodia 4.0 Center will organize an “International Forum on Smart Tourism in Cambodia” to be held in the afternoon of the 27th January 2021, at 2h30pm at Factory Phnom Penh.
Please virtually join the event to get to know more about "Smart Tourism" and its importance for the future of Cambodia Tourism.
Please register to virtually join live on the event day via the link https://bit.ly/39hvMlW

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.