សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដីពី​ការជ្រើសរើស​បេក្ខជន បេ​ក្ខ​នារី​ចូលរួម​វាយតម្លៃ​លើ​ការសិក្សា​ពី​មុន​ផ្នែក​ការិយាល័យ​ជួរមុខ សេវាកម្ម​ម្ហូបអាហារ និង​ភេសជ្ជៈ និង​គេហកិច្ច​នៃ​សេវាកម្ម​សណ្ឋាគារ ប្រចាំ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​