សេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការត្រៀមបំរុងទីកន្លែងទុកសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីត១៩