ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត សូមអបអរសាទរ “ជ័យលាភីបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ “ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត សូមអបអរសាទរ “ជ័យលាភីបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ “ លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ទាំង ៥៤មូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ដែលបានទទួលបានការវាយតម្លៃជាប់ “ជ័យលាភីបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលរួមមាន៖

• សណ្ឋាគារ និងសេវាស្នាក់នៅទេសចរណ៍ចំនួន៖ ២១
• ភោជនីយដ្ឋានចំនួន៖ ២០
• ទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ចំនួន៖ ០៤
• ហាងស្ប៉ា និងម៉ាស្សាចំនួន៖ ០៤
• មណ្ឌលកម្សាន្ដមនុស្សពេញវ័យ៖ ០៣
• រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍៖ ០២
ក្នុងនោះមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលទទួលបានជ័យលាភីមាន៖
 ស្នាមញញឹម៣ មានចំនួន ៣៩
 ស្នាមញញឹម២ មានចំនួន ១២
 ស្នាមញញឹម១ មានចំនួន ៣

សូមមេត្តាចូលរួមគាំទ្រ “ យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍កម្ពុជា “កម្ពុជា៖ ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ” (Cambodia: Kingdom of Wonder-Feel the Warmth)”

“បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នា”!!!

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.