ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួល រង្វាន់ជាប្រទេសគោលដៅបេតិកភ័ណ្ឌអន្តរជាតិល្អបំផុត

ថ្ងៃ ទី11 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងទេសចរណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួល រង្វាន់ជាប្រទេសគោលដៅបេតិកភ័ណ្ឌអន្តរជាតិល្អបំផុត Best Destination - Heritage (International) ពីសមាគម Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) ដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក United Nations World Tourism Organization (UNWTO).

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.