ឱកាសការងារសម្រាប់អ្នកចង់ក្លាយជាមន្ត្រី MRA-TP នៅក្នុងក្របខណ្ឌអាស៊ាន!

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមប្រញាប់រួសរាន់ដាក់ពាក្យយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចមានជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម ឬទាញយកឯកសារនេះជាទម្រង់ PDF ៖ http://bit.ly/2CicrRM

សូមអរគុណ!