សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹងនាំចង្អៀតស្តីអំពីការងារចំពោះមុខប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា (Covid-19)

សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹងនាំចង្អៀតស្តីអំពីការងារចំពោះមុខប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា (Covid-19)