ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអនុញ្ញាត ឱ្យលោក David Yuhong ZHAN អនុប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ភិបាល និង ជា នាយក ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ បានជួបការ សម្ដែង ការគួរសម

ទីស្តីការក្រសួងថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ –  ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអនុញ្ញាត ឱ្យលោក David Yuhong ZHAN អនុប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ភិបាល  និង ជា នាយក ប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍  កម្ពុជា  អង្គរ  អ៊ែរ  បានជួបការ សម្ដែង ការគួរសម  និងពិភាក្សាការងារអំពីកិច្ច សហការជាមួយ ក្រសួង ទេសចរណ៍ ក្នុងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលដៅទេសចរណ៍កម្ពុជា  តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍  ទេសចរណ៍  រួមមាន យុទ្ធនាការ  "Visit Cambodia Year 2023"   និង  "Cambodia Kingdom of Wonder" ។

---

On October 4, 2023 - His Excellency Mr. SOK Soken, Minister of Tourism of the Kingdom of Cambodia, received a courtesy call from Mr. David Yuhong ZHAN, Vice Chairman and CEO of Cambodia Angkor Air, to discuss potential areas of cooperation between the Ministry of Tourism and Cambodia Angkor Air to promote Cambodian tourist destinations and tourism campaigns, such as the "Visit Cambodia Year 2023" and "Cambodia Kingdom of Wonder" campaigns.

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.