នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពី "ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងបែបបទដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍" ដោយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Mascontour GmbH សម្រាប់ TA Training Lot1 នៃគម្រោងសាងសង់សាលាជាតិបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ VST រវាងក្រសួងទេចរណ៍ និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD

រសៀលថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ មានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពី "ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងបែបបទដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍" ដោយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Mascontour GmbH សម្រាប់ TA Training Lot1 នៃគម្រោងសាងសង់សាលាជាតិបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ VST រវាងក្រសួងទេចរណ៍ និងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ AFD។
សូមជម្រាបជូនផងដែរថា លទ្ធផលសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងបែបបទដាក់ឲ្យដំណើរការសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍កាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងស្របតាមស្តង់ដារ និងនិយាមការគុណវុឌ្ឍិថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់។

This website, Tourismcambodia.org, the official website of Ministry of Cambodia of the Kingdom of Cambodia, is designed and maintained collaboratively by RED DOT (Cambodia) Co., Ltd and Cybernetics Ltd a full service branding and advertising agency in Cambodia. While efforts are made to ensure that all the information hereto are good, accurate and up to date, by visiting the website Tourismcambodia.org, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to Tourismcambodia.org, you agree to be bound by the our Terms and Conditions of Use, (Click here). If you do not want to be bound by our Terms, your only option is not to visit, view or otherwise use the services of Tourismcambodia.org. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and Tourismcambodia.org and that your use of Tourismcambodia.org shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.